Dịch vụ quảng cáo Facebook là gì?

Dịch vụ quảng cáo Facebook là gì?

3:41 pm, 11/05/13
Facebook Ads là tên dịch vụ quảng cáo của Facebook, cho phép hiển thị thông tin quảng cáo của các tổ chức/cá nhân trên mạng xã hội Facebook.